PrivacyverklaringDISCLAIMER  & PRIVACYVERKLARING The Takoda Dancers

 

Deze website is eigendom van onze voorzitter.

Contactgegevens: The Takoda Dancers

Adres: 

GSM: 0474 30 50 60 (Patrick)

E-mail: takodacountrydancers@gmail.com 

 

DISCLAIMER

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van het logo, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Takoda Dancers.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Alles wat u op deze website vindt, is van algemene aard en heeft een zuiver informatieve waarde.  Het kan dus niet als een persoonlijk of juridisch advies beschouwd worden.  The Takoda Dancers zullen steeds proberen om de website op regelmatige tijdstippen bij te werken en/of te verbeteren. The Takoda Dancers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden over de actualiteit, correctheid of volledigheid van de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld.  The Takoda Dancers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan uit het gebruik van informatie op deze site.  De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Links naar andere websites worden slechts gegeven ter informatie van de gebruiker en geven geen garantie of goedkeuring over het bestaan of de inhoud ervan.  The Takoda Dancers nemen geen verantwoordelijkheid over informatie, juistheid en goede werking van deze sites.

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

PRIVACYBELEID :  ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG-GDPR)

The Takoda Dancers hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij zorgvuldig zullen omgaan met persoonsgegevens. The Takoda Dancers houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als The Takoda Dancers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in het algemeen, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via bovenvermelde contactgegevens. 

Je persoonsgegevens worden door The Takoda Dancers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen/bezorgen van uitnodigingen om zo de leden te kunnen laten deelnemen aan  activiteiten, enz. van The Takoda Dancers en om hiervoor indien nodig aanwezigheidslijsten te maken
 • om voor leden een attest van lidmaatschap te kunnen maken ten behoeve van eventuele tussenkomst van een ziekenfonds
 • het bekomen van subsidies vanwege de overheid    
 • het verzekeren van onze leden.   

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoon/GSM-nummer, e-mailadres, geboortedatum 

 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • de verzekering van onze leden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Behoudens de hierboven vermelde doelen kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

The Takoda Dancers hebben de mogelijkheid beeldopnames/foto’s van clubleden en eventuele andere personen op haar website te plaatsen om zo clubleden en geïnteresseerden op een leuke wijze te informeren over onze activiteiten.  De beelden/foto’s worden telkens gemaakt in normale clubcontext, met respect voor de afgebeelde personen en waarbij er op gelet wordt dat ze niet aanstootgevend zijn.  Alhoewel voor gerichte beelden de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) vereist is, wordt deze als stilzwijgend beschouwd wanneer de foto(‘s) genomen word(t)(en) op een clubactiviteit en men er zich van bewust is dat de foto(‘s) kan (kunnen) gepubliceerd worden op de website.  Bij bezwaar tegen een eventuele publicatie, kan men zich richten tot het bestuur van The Takoda Dancers, (takodacountrydancers@gmail.com).  Beeldmateriaal en foto’s kunnen door The Takoda Dancers ook geplaatst worden op sociale media.  

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

The Takoda Dancers bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens The Takoda Dancers van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 •  wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •  de bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):  Drukpersstraat 35,  1000 Brussel 

 

The Takoda Dancers kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 16 November 2018.  The Takoda Dancers houden zich hiermee aan de nieuwe Europese Regelgeving rond gegevensbescherming van kracht sedert 25 mei 2018.  Heeft u dus bezwaren of opmerkingen, wil u het personengegevensregister of de privacyverklaring toetsen aan de realiteit?  Neem contact op met The Takoda Dancers, (takodacountrydancers@gmail.com)